Search form

Mattiu 27

Yù Keyánge ni Apu Kesu kâ Gubinador Pilatto

Markus 15:1; Lukas 23:1-2; Kuan 18:28-32

1Á ta pannawák, naggagammung yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán, nga nakkaká-ubobuk, tapè igagánge ra yù ámmapáte ra kâ Apu Kesu. 2Á kabalid da nakkaká-ubobuk, bináluk da si Apu Kesu, á iniyánge ra laguk kâ Gubinador Pilatto nga taga Roma, tapè ikeká ra ta arubáng na.

Yù Pate ni Kudas Iskariote, nga Nappagápù kâ Apu Kesu

Kingnguá 1:18-19

3Á si Kudas nga nangiránuk kâ Apu Kesu, narámak na ta pagikaruad da ta pate na si Apu Kesu nga awán ta liwâ na. Á pakánnámmu ni Kudas sù akkuád da, nakalò yù daddam na, á nabbabáwi laguk sù kingnguá na. Á en na initoli yù tallupulu nga pirâ nga pinaláta sù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán. 4Á pangitoli na sù pirâ, kinagi na nira, “Apan naw, ta nakaliwákà gapu ta inipagápù ku yù tolay nga awán ta liwâ na,” kun na. Á simibbák ira nga kinagi kuna, “Á arám mi ammu yian! Sikaw lápay yù makaliwâ tán!” kud da kâ Kudas. 5Á iniwárì ni Kudas yù tallupulu nga pirâ sù áttallungán nayù mangilin nga kapilliá ni Namarò, á nánaw laguk nga minay nga binesin na yù baggi na, á natay.

6Á ta páno ni Kudas, jimmà da laguk nayù ira kátannangán nga pári yù pirâ. Á kinagi ra, “Yawe pirâ yù nepappagá sù inángà na tolay. Mekontará sù tunung tam nu ilannà tam nakuan yawe pirâ sù ággianán nayù kuártu nga nelimù nga napakappián ta mangilin nga kapilliá,” kud da. 7Á kabalid da nakkaká-ubobuk, ed da laguk inigátáng yù pirâ ta dabbun nayù mináddamili, nga pabbalinad da ta pangitanamád da sù ira ari Kudio. 8Á yáyù nga mangngágan yane katanamán ta Naragán ta áddè kunangan, gapu ta ginátáng da sù kuártu nga pagá nayù inángà nayù pinapáte ra. 9Á kunnian natuppál yù kinagi na ngaw ni Jeremia, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò, nga dán nga netúrâ nga kunniaw:

“Inâ da yù tallupulu nga pirâ nga pinaláta, nga pagá na inángà na tolay nga kinagi nayù ira taga Israel ta pattarátu ra,

10á inigátáng da ta dabbun nayù mináddamili, gapu ta yáyù kinagi ni Namarò nikán.”+

Yù Pamestigá ni Gubinador Pilatto kâ Apu Kesu

Markus 15:2-5; Lukas 23:3-5; Kuan 18:33-38

11Á pakáddè nayù ira karakalán na Kudio ta gián ni Gubinador Pilatto, iniyarubáng da si Apu Kesu sù Gubinador, tapè bestigarán na. Á iniyabbû ni Pilatto kuna, “Sikaw panò yù patul nayù ira Kudio?” Á simibbák si Apu Kesu, nga kun na, “Kuruk yù nakagim,” kun na. 12Ngam sù pamaliwâ da kuna nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán, awán bulubugá ta itabbák na. 13Á yáyù nga kinagi nayù Gubinador kuna, “Arám mu panò maginná yù ipappaliwâ da nikaw?” kun na. 14Ngam ari bulubugá simibbák si Apu Kesu. Awán bulubugá ta initabbák na sù ipappaliwâ da kuna. Á yáyù nga nakalò yù kapállâ nayù Gubinador sù pagimammà na.

Pinagikáru ra si Apu Kesu ta Matay nga Awán ta Liwâ na

Markus 15:6-15; Lukas 23:13-25; Kuan 18:39–19:16

15Á kádaragun sù piestá na panaddamád da sù pattalebák nayù daroban, ajjan yù kustombare nayù Gubinador nga mamalubbáng sù tádday nga nebáluk nga pilian nayù ira tatolay. 16Á tán nga ággaw, ajjan yù nebáluk nga mangngágan ta Kesu Barabas, nga neparámak sù ira ngámin nga tatolay megapu sù narákè nga kingngikingnguá na. 17Á paggagammung nayù ira magaru nga tatolay, yáyù nga iniyabbû na laguk ni Gubinador Pilatto nira, “Asinni yù ikáyâ naw nga palubbángak ku? Si Kesu Barabas? Onu si Kesu nga mangngágan ta Kiristu?” kun na. 18Ta ammu ni Pilatto ta mangabubu yù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, á yáyù lâ yù ipangikeká ra kuna.

19Á pagitubang na paga ni Gubinador Pilatto sù ámmanunnután, inipakagi nayù atáwa na kuna, “Arám mu akkuán bulubugá yane tolay nga awán ta liwâ na. Ta narigákà ta pattatagenà ku sù gabi, á nepallà yù burung ku megapu kuna!”

20Ngam yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán, pinappatapátu ra yù ira magaru nga tatolay ta kiddawad da kâ Pilatto ta palubbángan na si Barabas ánna ipapáte na si Apu Kesu. 21Á pidduán na laguk nayù Gubinador nga nangiyabbû nira, “Asinni sawe ira duá yù ikáyâ naw nga palubbángak ku?” kun na. Á kinagi ra, “Si Barabas!” kud da. 22Á iniyabbû ni Pilatto nira, “Anni laguk yù akkuák ku kâ Kesu nga mangngágan ta Kiristu?” kun na. “Ipepátà mu ta kurù!” kud da ngámin. 23Á iniyabbû na má ni Pilatto, “Anni má? Anni panò yù liwâ na?” kun na. Á nappanà ira nga nangikatakatol, nga kud da, “Arà! Ipepátà mu ta kurù!” kud da.

24Á pakánnámmu ni Pilatto ta awánin ta awayyá na sù ira magaru, ánna natagenà na ta ajjan sangaw yù akkuád da nga jikkù gapu ta nappanà yù pagaragiák da, á nangâ yù Gubinador ta danum tapè baggawán na yù limá na ta arubáng nayù ira tatolay. Á pabbaggo na, kinagi na nira, “Akkuák ku yaw nga ipakánnámmù nikayu ta awán ta liwâ ku megapu sù pamapáte naw sawe tolay! Sikayu lággapay noka yù manabbák kuna!” kun na nira. 25Á inikatol nayù ira ngámin nga tatolay nga kinagi ra, “Paguráyám mu lâ, ta sikami ánna yù ira gakagaká mi noka yù manabbák sù kapapáte na!” kud da. 26Á yáyù nga pinalubbáng na laguk ni Pilatto si Barabas nira. Á kabalin na nangipapaligà kâ Apu Kesu, iniyawâ na sù ira suddálu, tapè ipátà da ta kurù.

Yù Panguyoyung nayù ira Suddálu kâ Apu Kesu

Markus 15:16-20; Kuan 19:2-3

27Á initallung da laguk nayù ira suddálu ni Pilatto si Apu Kesu sù bale nayù Gubinador. Á inagálád da ngámin yù ira káruán nga kábulud da nga suddálu, á nagarimummungád da si Apu Kesu. 28Á niluppù da yù barawási na, á binarawasiád da ta apaddu nga ujjojjin, nga kun na barawási na patul. 29Á nilubik da yù sî nga pidde ra ta kun na kuroná, nga inibarungù da kuna. Á inipatangngal da yù tagisi ta jiwanán nga limá na nga kun na baston na patul. Á namalittúkak ira ta arubáng na, nga áppè maddayaráyaw ta panguyo ra kuna. Á kinagi ra, “Ajjan ka pá nga maráyaw nga Patul nayù ira Kudio!” kud da. 30Á nallulutábád da, á inâ da yù tagisi nga sinangngalán na, á inipalapalù da ta ulu na. 31Á kabalid da nanguyoyung kuna, iniriád da yù apaddu nga inibarawási ra kuna, á inibarawási ra lággapay kuna yù barawási na lápay. Á inilawád da, tapè ed da ipátà ta kurù.

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù

Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43; Kuan 19:17-27

32Á páno nayù ira suddálu ta ili, nga mammártiá ta dálan, nerapunád da yù tolay nga taga Sirine nga mangngágan ta Simon. Á inipakáttu ra kuna yù kurù ni Apu Kesu. 33Á nakáddè ira ta gián nga mangngágan ta Golgota, nga Gián na Balakábâ yù kebalinán nayù ngágan na. 34Á iniyawâ da nakuan kâ Apu Kesu yù binaráyáng nga nakirugán ta uru nga napè, nga ámmannay ta anutù. Ngam ta pakakákkâ na kuna, arán na ininum. 35Á inipátà da ta kurù.

Kabalid da nangipátà kâ Apu Kesu ta kurù, nabbúnù ira tapè pabballáyád da yù gámì na. 36Á nagitubang ira laguk nga magguárdiá kuna. 37Á sù kurù ta aruk na ulu na ajjan yù nipe ra nga netúratán nga inipappaliwâ da kuna nga kunniaw: “Yaw si Kesu nga Patul nayù ira Kudio.” 38Á ajjan gapay duá ira nga tulisán nga inipátà da ta kurù da. Á pamatáddak da sù ira kurù da, nattangngán nayù ira tulisán si Apu Kesu, ta pinatáddak da yù tádday sù jiwanán na ánna yù tádday sù jimigi na.

39Á yù ira tatolay nga nattalebák tán, gilingilingián ira nga makkakagi kâ Apu Kesu. 40Kinagi ra kuna, “Sikaw yù nakkagi ta dabbátam mu yù bale ni Namarò, á patáddagam mu galâ nga balinan ta tallu nga ággaw! Ye! Arà! Iyígù mu ngè laguk yù baggim, nu Anâ naka ni Namarò! Ámmutták ka ngè laguk saw!” kud da. 41Á yù ira kátannangán nga pári, yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung ánna yù ira karakalán, kunnian gapay yù ángnguyo ra kuna. 42Kinagi ra, “Ajjan kanu yù ira iniyígù na, ngam arán na meyígù yù baggi na, mássiki nu aggina kanu yù Patul nayù ira taga Israel! Ámmutták laguk nakuan kunangan, á manguruk ittam kuna! 43Ikatalà na kanu si Apu Namarò! Á kinagi na ta aggina yù kuruk nga Anâ ni Namarò. Si Namarò nakuan laguk yù mangiyígù kuna, nu kuruk nga ikáyâ na,” kud da. 44Á kunnian gapay yù pamarabárù da kuna nayù ira tulisán nga kagiddán na nga nepátà ta kurù da.

Yù Pate ni Apu Kesu

Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49; Kuan 19:28-30

45Á ta tangngá na ággaw, nakkallà yù tangapáddabbunán áddè ta alas tares, nga pannarek na bilák ta púgák. 46Á ta alas tares ta púgák, inikáddagâ na lâ nakkatol ni Apu Kesu ta nasikan, á kinagi na, “Eli, Eli, lema sabák tani?” kun na. Á yaw kebalinán nayù kinagi na, “Ammò ku nga Apu Namarò, ngattá, ta sinájjiám mà?” kun na.

47Pakkatol ni Apu Kesu, á yù ira tatolay nga aranni kuna, naginná ra, á kinagi ra, “Katolán na támma yù ngaw Elias nga ábbilinán,” kud da. 48Á dagarágâ nga nakkarerá yù tádday nira nga en na inâ yù kun na sine na áttabbatabbúrù nga nakatáng. Á inipasassà na sù nássam nga inumad da, á inipe na ta áttukil, tapè ipasussù na kâ Apu Kesu. 49Ngam yù ira káruán nga tatolay, kinagi ra, “Magiddak ittam lábbì, tapè masingat tam nu umay si Elias nga mangiyígù kuna,” kud da. 50Á nakkalli mángin laguk ta nasikan si Apu Kesu, á inibbatán na yù ikararuá na, á nagattâ yù inángà na.

51Á pakagattâ na inángà ni Apu Kesu, negiddán nga napisil nga naggadduá yù nakannak nga kortíná nga nerijjing sù kangilinán nga lágum, nga paggianán ni Namarò sù mangilin nga kapilliá. Á namegapu yù pisil na kortíná ta utun na ta áddè ta gukák, ánna nallunik, á napakkapakká yù ira darakal nga batu. 52Á nabbukâ yù ira kuebá nga katanamán, á aru yù ira nanguruk kâ Namarò nga naginnanolay laguk nga naggapu sù ira námmatay. 53Á gilawalawanán ira sù tanam da. Á ta kabalin ni Apu Kesu nga naginnanolay, minay dannian laguk sù mangilin nga ili na Jerusalem, á aru yù ira tatolay nga nakasingan nira.

54Á yù kapitán ánna yù ira suddálu na nga magguárdiá kâ Apu Kesu, pakasingad da ta nallunik ánna yù ngámin nga nesimmu, á nepallà yù assing da. Á kinagi ra, “Kuruk nga Anâ ni Namarò yaw lagugam!” kud da. 55Á aru gapay yù ira bábbay nga naggián ta arayyu ta baddì, nga mangirípâ. Aggira yù nepulupulù kâ Apu Kesu ánna nangabbák kuna áddè sù páno na ta Galilia. 56Á ajjan sù ira bábbay di Maria Maddalena, kári Maria nga yená di Ime kâ Kusè, ánna yù yená nayù ira ánâ ni Sebedo.

Yù Ketanam ni Apu Kesu

Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56; Kuan 19:38-42

57Á ta púgágin limibbè yù tádday nga maríku, nga mangngágan ta Kusè nga taga Arimatia. Aggina gapay yù siminuttul kâ Apu Kesu. 58Á minay laguk kâ Pilatto, á kiniddo na kuna yù baggi ni Apu Kesu. Á binilin ni Pilatto ira ta iyawâ da kuna. 59Á en na laguk inâ ni Kusè yù baggi ni Apu Kesu, á binungubungun na sù bagu nga sinnun nga kun na kustombare ra. 60Á pineddá na sù unak na kuebá, nga kapákkokkok na lâ paga ta batu tapè dán nga naparán ta baggi na lápay nu matay nakuan. Á iniserrá na sù áttallungán na tanam yù dakal nga batu nga kinarebu na sù puertá na, á nánaw. 61Á ajjan paga tán di Maria Maddalena ánna yù tádday nga Maria, nga nabattáng nga nagitubang ta arubáng nayù tanam.

Yù ira Magguárdiá sù Tanam ni Apu Kesu

62Á ta pannawák na Sabadu, nga ággibannák nayù ira Kudio, minay yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira Parisio ta gián ni Gubinador Pilatto. 63Á kinagi ra kuna, “Apu, manonò mi yù kinagi nayù minángngilogò ta keggá na paga nga matolay. Kinagi na ta maginnanolay sangaw nu mappasá yù tallu nga ággaw. 64Á yáyù nga ikomá mi nikaw ta dobam mu yù ira magguárdiá sù tanam na áddè ta mappasá yù mekatallu nga ággaw, marakè ed da kokotan nayù ira sinudduán na yù baggi na, nepatalugáring ta istoriá ra sangaw ta naginnanolayin. Á nu kunnian yù ángngilogò da sangaw, mappanà laguk sangaw yù pangiloku ra nikami,” kud da. 65“Wan á,” kun ni Pilatto. “Mangâ kayu laguk sù ira magguárdiá, ánna ipataron naw nira ta napiá yù netanamán na,” kun na. 66Á minay ira laguk sù kuebá nga netanamán na, á nasingad da ta naserrán yù tanam ta napiá, á minárkád da yù batu nga tákkak na kuebá, tapè ammu ra nu ajjan yù mabbukâ sù tanam. Á bittáng da laguk tán yù ira suddálu nga magguárdiá.