Search form

Mattiu 27:16

16Á tán nga ággaw, ajjan yù nebáluk nga mangngágan ta Kesu Barabas, nga neparámak sù ira ngámin nga tatolay megapu sù narákè nga kingngikingnguá na.