Search form

Mattiu 27:19

19Á pagitubang na paga ni Gubinador Pilatto sù ámmanunnután, inipakagi nayù atáwa na kuna, “Arám mu akkuán bulubugá yane tolay nga awán ta liwâ na. Ta narigákà ta pattatagenà ku sù gabi, á nepallà yù burung ku megapu kuna!”