Search form

Mattiu 27:20

20Ngam yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán, pinappatapátu ra yù ira magaru nga tatolay ta kiddawad da kâ Pilatto ta palubbángan na si Barabas ánna ipapáte na si Apu Kesu.