Search form

Mattiu 27:24

24Á pakánnámmu ni Pilatto ta awánin ta awayyá na sù ira magaru, ánna natagenà na ta ajjan sangaw yù akkuád da nga jikkù gapu ta nappanà yù pagaragiák da, á nangâ yù Gubinador ta danum tapè baggawán na yù limá na ta arubáng nayù ira tatolay. Á pabbaggo na, kinagi na nira, “Akkuák ku yaw nga ipakánnámmù nikayu ta awán ta liwâ ku megapu sù pamapáte naw sawe tolay! Sikayu lággapay noka yù manabbák kuna!” kun na nira.