Search form

Mattiu 27:25

25Á inikatol nayù ira ngámin nga tatolay nga kinagi ra, “Paguráyám mu lâ, ta sikami ánna yù ira gakagaká mi noka yù manabbák sù kapapáte na!” kud da.