Search form

Mattiu 27:26

26Á yáyù nga pinalubbáng na laguk ni Pilatto si Barabas nira. Á kabalin na nangipapaligà kâ Apu Kesu, iniyawâ na sù ira suddálu, tapè ipátà da ta kurù.