Search form

Mattiu 27:27

Yù Panguyoyung nayù ira Suddálu kâ Apu Kesu

Markus 15:16-20; Kuan 19:2-3

27Á initallung da laguk nayù ira suddálu ni Pilatto si Apu Kesu sù bale nayù Gubinador. Á inagálád da ngámin yù ira káruán nga kábulud da nga suddálu, á nagarimummungád da si Apu Kesu.