Search form

Mattiu 27:3

Yù Pate ni Kudas Iskariote, nga Nappagápù kâ Apu Kesu

Kingnguá 1:18-19

3Á si Kudas nga nangiránuk kâ Apu Kesu, narámak na ta pagikaruad da ta pate na si Apu Kesu nga awán ta liwâ na. Á pakánnámmu ni Kudas sù akkuád da, nakalò yù daddam na, á nabbabáwi laguk sù kingnguá na. Á en na initoli yù tallupulu nga pirâ nga pinaláta sù ira kátannangán nga pári ánna yù ira karakalán.