Search form

Mattiu 27:32

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù

Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43; Kuan 19:17-27

32Á páno nayù ira suddálu ta ili, nga mammártiá ta dálan, nerapunád da yù tolay nga taga Sirine nga mangngágan ta Simon. Á inipakáttu ra kuna yù kurù ni Apu Kesu.