Search form

Mattiu 27:4

4Á pangitoli na sù pirâ, kinagi na nira, “Apan naw, ta nakaliwákà gapu ta inipagápù ku yù tolay nga awán ta liwâ na,” kun na. Á simibbák ira nga kinagi kuna, “Á arám mi ammu yian! Sikaw lápay yù makaliwâ tán!” kud da kâ Kudas.