Search form

Mattiu 27:55

55Á aru gapay yù ira bábbay nga naggián ta arayyu ta baddì, nga mangirípâ. Aggira yù nepulupulù kâ Apu Kesu ánna nangabbák kuna áddè sù páno na ta Galilia.