Search form

Mattiu 27:57

Yù Ketanam ni Apu Kesu

Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56; Kuan 19:38-42

57Á ta púgágin limibbè yù tádday nga maríku, nga mangngágan ta Kusè nga taga Arimatia. Aggina gapay yù siminuttul kâ Apu Kesu.