Search form

Mattiu 27:65

65“Wan á,” kun ni Pilatto. “Mangâ kayu laguk sù ira magguárdiá, ánna ipataron naw nira ta napiá yù netanamán na,” kun na.