Search form

Mattiu 28

Yù Paginnanole ni Apu Kesu

Markus 16:1-10; Lukas 24:1-12; Kuan 20:1-10

1Á pappasá na Sabadu, nga ággibannák, á ta alippánnawák na Liggu, minay di Maria Maddalena ánna yù tádday nga Maria, sù netanamán ni Apu Kesu, ta ed da sinullúnán. 2Á inikáddagâ lâ nallunik ta masikan. Ta ajjan yù daroban ni Namarò nga nappagukák nga naggapu ta lángì, á en na laguk kinarebu yù batu nga nepanerrá sù áttallungán na tanam, á yáyù nagitubangán na. 3Á makatulang yù mammang na nga kun na kilâ, ánna kitapuraw yù gámì na. 4Á yù ira suddálu nga magguárdiá, pakasingad da kuna, namippippik ira ta assing da, á napeddá ira nga kun na natay.

5Á nagubobuk yù daroban sù ira bábbay. Kinagi na nira, “Ari kayu maganássing. Ammù gemma ta ala-aleran naw si Apu Kesu nga nepátà ta kurù. 6Awánin saw, ta naginnanolayin nga kun na kinagi na ngaw. Tullung kayu laguk, ta en naw innan yù nagiddán na. 7Á mabbíbì kayu lâ, ta mánaw kayu nga umay mangipakánnámmu sù ira sinudduán na ta naginnanolayin, á mapolungin ánnè nikayu nga umay ta Galilia. Maporián kayu laguk, ta masingan naw lâ sangaw túrin. Arà! Mánaw kayin, ta yaw lâ kagiak ku nikayu,” kun nayù daroban nira.

8Á pakkagi nayù daroban, inapurá ra laguk nayù ira bábbay nga nánaw sù tanam. Á mássiki nu maganássing ira, ngam nepallà yù pagayáyâ da gapay. Á nakkarerá ira, ta umay ira mangiparámak sù ira sinudduán ni Apu Kesu. 9Á páno ra nga nakkarerá, inikáddagâ lâ jiminápun nira si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Ajjan kayu pá!” Á pakasingad da kuna, namalittúkak ira ta arubáng na, á sinangngalád da yù takki na ánna nakimoray ira kuna. 10Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ari kayu maganássing. En naw laguk kagian sù ira wáwwagì ta umay ira ta Galilia. Á túrin sangaw yù pakkakásinganát tam,” kun ni Apu Kesu nira.

Yù Iniránuk nayù ira Suddálu nga Nagguárdiá

11Á páno nayù ira bábbay, nánaw gapay yù ira káruán nga suddálu nga nagguárdiá, á minay ira ta ili na Jerusalem tapè iránuk da sù ira kátannangán nga pári yù ngámin nga nesimmu. 12Á yáyù nga nepaggagammung yù ira kátannangán nga pári sù ira karakalán, tapè ubobugad da nu anni laguk yù akkuád da. Á kabalid da nakkaká-ubobuk, aru yù kuártu nga iniyawâ da sù ira suddálu. 13Á kinagi ra nira, “Kagian naw lâ sù ira tatolay ta minay yù ira sinudduán ni Kesu ta tangngá na gabi sù pakkaturuk naw, á kinokò da yù baggi na. 14Á nu marámak na sangaw nayù Gubinador ta nakkaturuk kayu ta pagguárdiá naw, ari kayu maburung, ta sikami yù makiubobuk kuna, tapè arán nakayu pagikaruan,” kud da nira. 15Á inâ da laguk nayù ira suddálu yù kuártu, á kinuruk da yù kinagi ra nga akkuád da. Á yáyù lâ paga yù dámak nga massamâ sù ira Kudio áddè ta ággawo.

Yù Pappasingan ni Apu Kesu sù ira Sinudduán na

Markus 16:14-18; Lukas 24:36-49; Kuan 20:19-23; Kingnguá 1:6-8

16Á minay laguk yù ira mapulu tádday nga sinudduán ni Apu Kesu túrin ta Galilia, sù puddul nga kinagi ni Apu nga angayád da. 17Á pakasingad da kâ Apu, nakimoray ira kuna, mássiki nu nabbábáng paga yù ira káruán. 18Á jimikkì si Apu Kesu nira, á kinagi na nira, “Neddánà sù ngámin pakáwayyá nayù mammaguray ta lángì ánna dabbuno. 19Umay kayu laguk ta ngámin nga tatolay ta ngámin nga lugár, á ituddu naw nira yù inituddù nikayu, tapè manguruk ira gapay nikán. Á jigutan naw ira laguk, megapu sù pakáwayyá ni Ammò ku ánna yù pakáwayyâ nga Anâ na, ánna yù pakáwayyá nayù Mangilin nga Ikararuá. 20Á ituddu naw nira ta napiá, tapè tuppálad da ngámin yù bilik ku nikayu. Á nonopan naw yaw, nga ajjanà nga mannanáyun nga mepulupulù nikayu ta áddè ta pagáddekán na ággaw.”