Search form

Mattiu 28:19

19Umay kayu laguk ta ngámin nga tatolay ta ngámin nga lugár, á ituddu naw nira yù inituddù nikayu, tapè manguruk ira gapay nikán. Á jigutan naw ira laguk, megapu sù pakáwayyá ni Ammò ku ánna yù pakáwayyâ nga Anâ na, ánna yù pakáwayyá nayù Mangilin nga Ikararuá.