Search form

Mattiu 3

Yù Pangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù

Markus 1:1-8; Lukas 3:1-18; Kuan 1:19-28

1Á pappasá na aru nga dagun, jimittál si Kuan nga Minánnigù, nga mangilayalayâ sù kalállammatán sù purubinsia na Judiya. Á aru yù ira tatolay nga minay ta kalállammatán, tapè ginniginnád da yù kagian na. 2Á kinagi ni Kuan nira, “Maraddam kayu sù liwâ naw, á mabbabáwi kayu laguk sù narákè nga akka-akkuán naw, tapè dán nga naparán kayin, ta duttálin yù pammagure ni Namarò sù ira tatolay ta dabbuno,” kun na. 3Á si Kuan, aggina yù kinagi na ngaw ni Isaya, nga ábbilinán ni Namarò, nga kun na,

“Ajjan yù makkatakatol ta kalállammatán.

Yaw ikatakátol na: ‘Umayin si Apu! Paránan naw yù dálan na.

Tunungan naw yù pallakarán na.’ ”+

4Á nabbarawási si Kuan ta gámì nga napadday ta duddù na kamel,+ nga kun na barawási na pobare. Á nabbarakà ta tabbì na ayám. Á yá ipakkatole na yù durun ánna issi. 5Á aru yù ira minay kâ Kuan tapè maginná ra yù ituddu na. Naggagapu ira ta ili na Jerusalem ánna ngámin nga purubinsia na Judiya ánna ngámin nga babálay nga aranni sù danum na Jordan. 6Á nabbabáwi ira ta liwiliwâ da tapè pakomán ni Namarò ira. Á pakkagi ra ta pabbabáwi ra, jinigù na ira ni Kuan ta danum na Jordan.

7Á gapu ta aru yù ira nga minay kâ Kuan tapè makirigù ira kuna, á aru gapay yù ira Parisio ánna yù ira Sadusio nga minay kuna. Aggira yù naggigiámmu ta rilisiod da. Á pakasingan ni Kuan nira, kinagi na nira,

“Sikayu nga ginaká na iráw, ngattá ta kagian naw ta melillì kayu sù pamagikáru ni Namarò megapu sù karigù naw? Ari! 8Likuránán naw laguk yù liwiliwâ naw, á akka-akkuán naw yù napiá, tapè mepasingan ta kukurugán nga nabbabáwi kayu. 9Á arán naw gapay kagian ta makalillì kayu sù pamagikáru ni Namarò gapu ta ginaká na kayu ni Kákay Abrakam. Ta ikállà na galâ ni Namarò yù ira nga manguruk kuna, nga ginaká ni Kákay Abrakam. Á awayyá ni Namarò gemma nga pabbalinan ta gaká ni Kákay Abrakam yawe ira batu ta dabbun, tapè tuppálan na yù ngaw initabbá na kâ Abrakam. 10Á yaw keyarigán nayù pamagikáru ni Namarò yù wátay nga megangngà ta gamù na káyu. Á kunnay ta dán nga naparán yù wátay nga áttukák ta káyu, dán nga naparán gapay yù pamagikáru ni Namarò. Á ngámin ira nga kun na káyu nga ari napiá yù ábbungá ra, matukák ira nga matuggi.”

11Á inupù ni Kuan yù magubobuk, á kinagi na, “Nu makirigù kayu nikán, nga pakasinganán ta pabbabáwi naw ta liwâ naw, á danum lâ yù irigù ku nikayu. Ngam ajjan sangaw yù umay, nga dakal yù pakáwayyá na ánnè nikán. Á aringà mepángngà nga maggawing ta sapátù na. Á dumá yù ánnigù na, ta isipà na yù ira manguruk kuna sù Mangilin nga Ikararuá na, nga kun na irigù na nira. Á kun na api yù irigù na sù ira áppè pípiá, ta ari ira melillì sù pangukum na. 12Á sangaw nu lubbè, isinná na yù ira manguruk kuna sù ira ari manguruk, nga kun na tolay nga massâ ta aggì. Unnuran na yù aggì, nga pakappián na sangaw sù ággubbuán na. Ngam tuggian na sangaw yù attá sù api nga ari bulubugá máddà.” Yáyù inilayalayâ ni Kuan, nga Minánnigù.

Yù Karigù ni Apu Kesu

Markus 1:9-11; Lukas 3:21-22

13Á minay si Apu Kesu kâ Kuan ta dappâ na Jordan, nga naggapu ta purubinsia na Galilia, tapè makirigù kuna. 14Á gapu ta mappasirán si Kuan, á kinagi na kâ Apu Kesu, “Apu, sikán nakuan yù máwák nga makirigù nikaw, ngam ngattá, ta umay ka makirigù nikán?” kun ni Kuan. 15Á kinagi ni Apu Kesu, “Paguráyám mu, ta napiá nu palurotat ta ngámin yù ipakuá ni Namarò nitta,” kun na. Á yáyù nga inanugù ni Kuan, á jinigù na.

16Á kabalin ni Apu Kesu nga nakirigù kuna, á giminon nga naggapu sù danum. Á dagarágâ nabbukâ yù lángì, á nasingan na yù Ikararuá ni Namarò, nga kun na lummun nga minay naddappá kuna. 17Á nappáginná yù ngárál ni Namarò nga naggapu ta lángì, á kinagi na, “Yawe yù Anâ ku nga iddukak ku, á ayatánà megapu kuna.”