Search form

Mattiu 3:14

14Á gapu ta mappasirán si Kuan, á kinagi na kâ Apu Kesu, “Apu, sikán nakuan yù máwák nga makirigù nikaw, ngam ngattá, ta umay ka makirigù nikán?” kun ni Kuan.