Search form

Mattiu 3:16

16Á kabalin ni Apu Kesu nga nakirigù kuna, á giminon nga naggapu sù danum. Á dagarágâ nabbukâ yù lángì, á nasingan na yù Ikararuá ni Namarò, nga kun na lummun nga minay naddappá kuna.