Search form

Mattiu 3:5

5Á aru yù ira minay kâ Kuan tapè maginná ra yù ituddu na. Naggagapu ira ta ili na Jerusalem ánna ngámin nga purubinsia na Judiya ánna ngámin nga babálay nga aranni sù danum na Jordan.