Search form

Mattiu 3:7

7Á gapu ta aru yù ira nga minay kâ Kuan tapè makirigù ira kuna, á aru gapay yù ira Parisio ánna yù ira Sadusio nga minay kuna. Aggira yù naggigiámmu ta rilisiod da. Á pakasingan ni Kuan nira, kinagi na nira,

“Sikayu nga ginaká na iráw, ngattá ta kagian naw ta melillì kayu sù pamagikáru ni Namarò megapu sù karigù naw? Ari!