Search form

Mattiu 3:9

9Á arán naw gapay kagian ta makalillì kayu sù pamagikáru ni Namarò gapu ta ginaká na kayu ni Kákay Abrakam. Ta ikállà na galâ ni Namarò yù ira nga manguruk kuna, nga ginaká ni Kákay Abrakam. Á awayyá ni Namarò gemma nga pabbalinan ta gaká ni Kákay Abrakam yawe ira batu ta dabbun, tapè tuppálan na yù ngaw initabbá na kâ Abrakam.