Search form

Mattiu 4

Yù Pamarubá ni Satanas kâ Apu Kesu

Markus 1:12-13; Lukas 4:1-13

1Á gon ni Apu Kesu nga naggapu ta danum, iniyánge nayù Ikararuá ni Namarò ta kalállammatán, tapè parubán ni Satanas nga liwatan. 2Á ari nakkákán si Apu Kesu ta appátapulu nga ággaw, á nepallà yù bisin na. 3Á jimikkì kuna si Satanas, á kinagi na kuna, “Nu kuruk ta sikaw yù Anâ ni Namarò, arakè! Pabbalinam mè laguk ta kanan yawe ira batu,” kun na. 4Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga kinagi na,

‘Ari lâ kanan yù ákkatolayán na tolay, nu ari gapay yù ngámin nga ubobuk ni Namarò,’ ”+ kun na.

5Á tabbák ni Apu Kesu kâ Satanas, iniyánge na laguk ni Satanas sù ili na Jerusalem, á inipotun na sù kátannangán nayù bubbungán nayù karakalán nga kapilliá, nga mangilin nga bale ni Namarò. 6Á kinagi ni Satanas kâ Apu Kesu, “Nu kuruk nga Anâ naka ni Namarò, makkassú ka ngè laguk, ta ajjan yù netúrâ nga kunniaw:

‘Ipataron naka ni Namarò sù ira daroban na,

á tangngalád da ka, tapè ari ka mabigarán, mássiki yù takkim,’ ”+

kun ni Satanas. 7Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kâ Satanas, “Wan á, ngam ajjan gapay yù netúrâ,

‘Arám mu paraparubán si Namarò nga Yápum.’ ”+

8Á inipángè na laguk má ni Satanas si Apu Kesu sù kátannangán nga puddul, á inipasingan na yù ira ngámin nga páppatulán, ánna ngámin nga nakástá nga kukuá nayù ira mammaguray nira. 9Á kinagi na, “Iyawâ ku sangaw nikaw ngámin danniaw, nu mamalittúkak ka nga makimoray nikán,” kun ni Satanas. 10Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Mánaw ken, Satanas! Ta ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga kunniaw,

‘Pakimorayám mu lâ si Namarò nga Yápum.

Aggina lâ yù passerbiám mu!’ ”+

11Á gapu ta pinapáno ni Apu Kesu, á nánaw laguk si Satanas. Á limittuák laguk yù ira daroban ni Namarò, nga minay kâ Apu Kesu tapè abbágád da.

Yù Pamegapu ni Apu Kesu nga Mangituddu

Markus 1:14-15; Lukas 4:14-15

12Á pakarámak ni Apu Kesu ta nebáluk si Kuan nga Minánnigù, nanoli ta Galilia. 13Á ari nga naggián ta ili na Nasaret, nga jinakalán na, ngam minay naggián ta ili na Kapernium nga aranni ta bebay na Galilia, ta dabbun na Sabulon ánna Neptali. 14Á yáyù nga natuppál yù initúrâ na ngaw ni Isaya, nga ábbilinán ni Namarò, nga kunniaw:

15“Túrin sù dabbun na Sabulon ánna yù dabbun na Neptali,

á túrin ta aruk na bebay ánna ta dammáng na danum na Jordan,

ajjan yù purubinsia na Galilia, nga lugár nayù ira tatolay nga ari Kudio.

16Á yù ira tatolay nga maggián tán, kun na nakallà yù nonò da, ta arád da ammu si Apu.

Ngam manawagán yù nonò da sangaw nu umay yù mamannawák nira, ta ipakánnámmu na nira yù bilin ni Namarò.

Nesinná ira ngaw kâ Namarò nga kun na natay.

Ngam sangaw nu maginná ra yù bilin ni Namarò, pannawagan ni Namarò yù nonò da.”+

17Á natuppál yane ubobuk ni Namarò, ta yáyù pamegapu ni Apu Kesu nga mangilayalayâ sù ubobuk ni Namarò. Á kinagi na, “Mabbabáwi kayu sù liwâ naw, á likuránán nawin yù ággangnguá naw. Ta duttálin yù pammagure ni Namarò ta dabbuno.”

Yù Pagágál ni Apu Kesu sù ira Olu nga Tudduán na

Markus 1:16-20; Lukas 5:1-11

18Á pallakalakák ni Apu Kesu ta aggik na bebay na Galilia, nasingan na yù ira duá nga mawwagi, di Simon, nga mangngágan gapay ta Eduru, ánna si Andares, nga mattabatabukul, ta yáyù ángngalluád da. 19Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Tuttulan nawà. Á abbágát takayu, tapè kunnay ta aru nga sirá yù málâ naw kunangan, aru sangaw gapay yù ira tatolay nga ipálâ ku nikayu, nga patuttulan naw nikán, tapè mesipà ira sù pammagure ni Namarò,” kun na nira. 20Á dagarágâ nga nánawád da yù ira tabukul da, á siminuttul ira kuna.

21Á pallakalakák di Apu Kesu paga ta aggik na bebay, nasingan na má yù duá paga nga mawwagi, di Ime kâ Kuan, nga anâ ni Sebedo. Ajjan ira nga mepulupulù kâ yáma ra, nga nagitubang ta barange ra nga mappolì ta tabukul da. Á pakasingan ni Apu Kesu nira, inagálán na ira gapay. 22Á dagarágâ nga nánawád da si Sebedo nga ammò da sù barange ra, á siminuttul ira kâ Apu Kesu gapay.

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ánna yù Pamammapiá na sù ira Máttakì

Lukas 6:17-19

23Á kabalin na nagágál ni Apu Kesu sù ira appâ nga kábulun na, pinassiár da yù tangapáddabbunán na Galilia, tapè maddagâ si Apu Kesu nga mangituddu sù ira tatolay ta ngámin nga kapilliá ra. Á inilayalayâ na yù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò ánna pinammapiá na yù ngámin nga máttakì ánna yù ira tatolay nga makkakerumá yù tulágad da. 24Á yáyù nga neparámak si Apu Kesu sù tangapáddabbunán na Siria, á iniyánge nayù ira tatolay ngámin nga máttakì, ánna yù ira nga makkakerumá yù tulágad da, ánna yù ira maganánutû baggi ra, á yù ira gapay nga nagunagán na anitu, yù ira minábballiák, ánna yù ira ari makaguyu baggi ra. Á pinammapiá na ira ngámin. 25Á yáyù nga nagaru yù ira tatolay nga siminuttul kuna nga naggapu ta lugár na Galilia ánna yù ira dakal nga ili na Dikapulis ánna Jerusalem, ánna yù purubinsia na Judiya, áddè ta dammáng na Jordan.