Search form

Mattiu 4:16

16Á yù ira tatolay nga maggián tán, kun na nakallà yù nonò da, ta arád da ammu si Apu.

Ngam manawagán yù nonò da sangaw nu umay yù mamannawák nira, ta ipakánnámmu na nira yù bilin ni Namarò.

Nesinná ira ngaw kâ Namarò nga kun na natay.

Ngam sangaw nu maginná ra yù bilin ni Namarò, pannawagan ni Namarò yù nonò da.”