Search form

Mattiu 4:18

Yù Pagágál ni Apu Kesu sù ira Olu nga Tudduán na

Markus 1:16-20; Lukas 5:1-11

18Á pallakalakák ni Apu Kesu ta aggik na bebay na Galilia, nasingan na yù ira duá nga mawwagi, di Simon, nga mangngágan gapay ta Eduru, ánna si Andares, nga mattabatabukul, ta yáyù ángngalluád da.