Search form

Mattiu 4:23

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ánna yù Pamammapiá na sù ira Máttakì

Lukas 6:17-19

23Á kabalin na nagágál ni Apu Kesu sù ira appâ nga kábulun na, pinassiár da yù tangapáddabbunán na Galilia, tapè maddagâ si Apu Kesu nga mangituddu sù ira tatolay ta ngámin nga kapilliá ra. Á inilayalayâ na yù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò ánna pinammapiá na yù ngámin nga máttakì ánna yù ira tatolay nga makkakerumá yù tulágad da.