Search form

Mattiu 4:24

24Á yáyù nga neparámak si Apu Kesu sù tangapáddabbunán na Siria, á iniyánge nayù ira tatolay ngámin nga máttakì, ánna yù ira nga makkakerumá yù tulágad da, ánna yù ira maganánutû baggi ra, á yù ira gapay nga nagunagán na anitu, yù ira minábballiák, ánna yù ira ari makaguyu baggi ra. Á pinammapiá na ira ngámin.