Search form

Mattiu 4:25

25Á yáyù nga nagaru yù ira tatolay nga siminuttul kuna nga naggapu ta lugár na Galilia ánna yù ira dakal nga ili na Dikapulis ánna Jerusalem, ánna yù purubinsia na Judiya, áddè ta dammáng na Jordan.