Search form

Mattiu 4:8

8Á inipángè na laguk má ni Satanas si Apu Kesu sù kátannangán nga puddul, á inipasingan na yù ira ngámin nga páppatulán, ánna ngámin nga nakástá nga kukuá nayù ira mammaguray nira.