Search form

Mattiu 5:1

Yù Pangituddu ni Apu Kesu sù Keggá na ta Puddul

Lukas 6:20-23

1Á pakasingan ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay, giminon ta puddul, á nagitubang. Á jimikkì kuna yù ira tudduán na.