Search form

Mattiu 5:17

Yù Pangituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Tunung ni Moyses

17Á kinagi ni Apu Kesu, “Arán naw kagian ta umayà manguli sù tunung ni Moyses ánna yù ituddu nayù ira ngaw ábbilinán. Arák ku patalián yù kinagi ra nu arák ku galâ tuppálan yù ngámin nga kinagi ra.