Search form

Mattiu 5:31

Yù Netuddu nga Meyannung sù ira Maggúngay

Mattiu 19:9; Markus 10:4, 11-12; Lukas 16:18

31“Á nakagi ngaw gapay ta nu ajjan yù laláki nga mangigúngay sù atáwa na, á iyawâ na laguk yù túrâ na nga pakasinganán ta paggúnge ra.