Search form

Mattiu 5:38

Yù Netuddu nga Meyannung sù Mabbálà ta Narákè

Lukas 6:29-30

38“Á naginná naw gapay yù nakagi gári, nga kud da, ‘Nu ajjan yù mamuling sù kabbulun na, á bulingan naw gapay. Onu ajjan yù manultù sù ngipan na kabbulun na, á tappulán naw gapay.’