Search form

Mattiu 5:43

Yù Meyannung sù Pangiddù tam sù ira Malussaw nittam

Lukas 6:27-28, 32-36

43“Á naginná naw gemma yù nakagi, nga ‘Iddukan naw yù ira kákkopun naw, ánna ikalusso naw yù ira malussaw nikayu.’