Search form

Mattiu 5:6

6Mapagayáyâ yù ira makkaragâ nga manuppál sù ipakuá ni Namarò nira, nga kunnay ta mabisinin nga maláppà nga magalek ta kanan na.

Mammapiá sangaw yù ággiád da gapu ta pakáppagan na sangaw ni Namarò ira.