Search form

Mattiu 5:8

8Mapagayáyâ yù ira nga pareku nga matunung yù nonò da.

Mammapiá sangaw yù ággiád da, ta aggira sangaw yù makasingan kâ Namarò.