Search form

Mattiu 6

Yù Netuddu nga Meyannung sù ira Mangikállà

1Á pangituddu na paga ni Apu Kesu, kinagi na, “Magimuguk kayu, ta ari lâ yù paddáyo na tatolay yù gapu na nga tuppálan naw yù napiá. Ta nu tuppálan naw yù napiá nga akkuán naw ta arubáng nayù ira tatolay tapè dayáwad da kayu, awán laguk bulubugá ta bálà naw nga naggapu kâ Namarò nga Yáma naw ta lángì. 2Á yáyù nu mallimù kayu sù ira pobare, arán naw párigán yù ira áppè pípiá, nga umay mallimù ta arubáng nayù ira tatolay sù paggagammungán ánna yù dálan, tapè mepasingan yù napiá nga akkuád da ánna meparáyaw ira sù ira tatolay. Ta kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Yù paddáyo nayù ira tatolay nira, yáyù laguk yù bálà da. 3Ngam sikayu, nu mallimù kayu, ilímak naw yù pallimù naw. Arán naw ipakánnámmu, mássiki nu kopun naw onu yù wagi naw. 4Á si Namarò nga Yáma naw, nga makasingan sù ngámin nga akka-akkuán naw, mássiki yù ilímak naw, aggina yù mabbalabálà nikayu.

Yù Ituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Ákkimállà tam

Lukas 11:2-4

5“Á nu makimállà kayu kâ Namarò, arán naw párigán yù ira áppè pípiá. Ta ikáyâ da umay makimállà, nga manáddak sù tangngá na kapilliá onu tangngá na dálan, tapè mepasingan ira sù ira tatolay. Á kuruk yù kagiak ku nikayu, nga nálâ den yù bálà da, nga paddáyo nayù ira tatolay nira. 6Ngam sikayu, nu makimállà kayu kâ Namarò, tullung kayu sù bale naw ánna ilitù naw yù puertá, tapè awán ta tolay nga makasingan nikayu. Á makimállà kayu laguk kâ Namarò nga Yáma naw nga ari masingan, nga ajjan ta lángì. Ta masingan ni Namarò ngámin yù akkuán naw, mássiki nu ilímak naw, á aggina yù mabbalabálà nikayu.

7“Á sù pakimállà naw, arán naw patturutan yù ubobuk naw, nga kunnay sù ira nga ari manguruk kâ Namarò. Ta kagiad da ta ginnán na yù ipakimállà da megapu sù aru nga ubobuk da. 8Arán naw ira párigán, ta ammu ni Namarò nga Yáma naw yù máwák naw lage naw makkiddaw kuna. 9Á yáyù nga kunniaw laguk yù ákkimállà naw:

‘Ammò mi nga ajjan ta lángì, parè lâ ta meparáyaw yù ngágam mu sù ira ngámin nga tatolay.

10Á parè lâ ta mabì nga duttál yù pammagurem sawe dabbuno,

tapè mapatuppál yù urem saw dabbuno nga kunnay sù katuppál na ta lángì.

11Á iyawâ mu nikami yù kanam mi ta ággawo.

12Á pakomák kami sù ira liwiliwâ mi,

nga kunnay sù pamakomá mi sù ira nakaliwâ nikami.

13Á arák kami pángayan sù ira mangituddu ta narákè,

á ilillì kami kâ Satanas nga maddok nira.’

14“Ta nu pakomán naw yù ira nakaliwâ nikayu, á pakomán na kayu gapay sangaw nayù Yáma naw ta lángì. 15Ngam nu arán naw pakomán yù ira nakaliwâ nikayu, á arán na gapay sangaw pakomán nayù Yáma naw yù liwiliwâ naw.

Yù Meyannung sù Mangilin nga Ággaw nga Arán na Tolay Pakkákán

16“Á nu ngilinan naw yù ággaw nga arán naw pakkákán, arán naw párigán yù ira áppè pípiá, gapu ta áppè daddaddam ira lâ, nga ari magámmuâ ánna ari mattagetay, tapè masingan na tatolay ta ngilinad da yù ággaw. Á kuruk yù kagiak ku nikayu, nga nálâ den yù bálà da, nga paddáyo nayù ira tatolay nira. 17Ngam sikayu, nu ngilinan naw yù arán naw pakkákán, magámmuâ kayu laguk ánna mattagetay kayu, 18tapè awán ta makasingan sù pangilin naw sù ággaw, nu ari lâ si Namarò nga Yáma naw ta lángì. Á yù Yáma naw nga makasingan sù inilímak naw, aggina yù mabbalabálà nikayu.”

Sisaw Gián nayù Kukuá naw?

Lukas 12:33-34

19Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Arán naw unnu-unnuran yù masserbi nikayu saw dabbuno, ta malogon gemma nga mararál megapu sù ulak ánna ulolak onu masináyán, onu apan na sangaw nayù makkokò. 20Akkuán naw laguk yù napiá nga ipakuá ni Namarò nikayu, tapè pakappián na ta lángì yù aru nga ipagayáyâ naw nga iyawâ na sangaw nikayu nu lubbè kayu ta gián na. Ta awán bulubugá ta makatallung nga manarál onu makkokò sù kukuá naw ta lángì. 21Á nu yù gián ni Namarò ta lángì yù káríkuán naw, si Namarò gapay yù nononopan naw. Á nu yawe dabbuno yù paggianán nayù kukuá naw, arán naw si Namarò bulubugá manonò.”

Meyárik ta Isingan yù Matá tam

Lukas 11:34-36

22Á kinagi na má ni Apu Kesu, “Á yù matá na tolay, meyárik ta isingan na baggi na. Á nu napiá yù matá naw, napiá gapay yù akkuán naw, gapu ta manawák gapay yù nonò naw. 23Ngam nu jikkù yù matá naw, nakallà yù nonò naw, á awán ta napiá nga akkuán naw. Tanu kagian naw ta manawagán kayin, ngam narákè yù nonò naw, á kuruk nga nepallà laguk yù kallà na nonò naw.”

Si Namarò yù Mangiyawâ ta Máwák tam

Lukas 16:13; 12:22-31

24Á nagubobuk má si Apu Kesu, á kinagi na, “Á awán ta tolay nga makapasserbi sù duá nga yápu na, gapu ta ari naggittá yù ayâ na nira, ta ikalusso na ánna iluddè na yù tádday, á iddukan na ánna pakimorayán na yù tádday. Á kunnay gapay nikayu, ta ari kayu makapalurò kâ Namarò nu yá lâ ikáyâ naw yù kuártu ánna yù kegatángán na sawe dabbuno.

25“Á yáyù nga kagiak ku nikayu ta arán naw ipakkaburung yù áttole naw saw dabbuno, nga kanan naw ánna inuman naw, onu yù gámì nga ipabbarawási naw. Ta nu iniyawâ ni Namarò nikayu yù baggi naw nga sinole na, arán na panò iyawâ gapay yù ngámin nga máwák naw nga kanan ánna gámì? 26Á ta ángngarigán, nonopan naw yù ira mammánù. Ari ira mammulá, á ari ira maggaták ta pakappiád da sù ággubbuán. Ngam si Namarò nga Yáma naw nga ajjan ta lángì, pakapakanan na yù ira mammánù. Á arán na kayu panò iddukan ni Namarò ánnè sù ira mammánù? Wan gemma! 27Á ajjan panò nikayu yù mamakápaddu sù inángà na ta mássiki lâ tangoras megapu sù pannononò na? Awán gemma ta awayyá na.

28“Á ngattá laguk, ta ipakkaburung naw yù gámì nga ipabbarawási naw? Á ta ángngarigán, nonopan naw yù ira lappáw sù kakáddapán, nu kunnasi yù áddakal da. Ari ira mattarabáku. Arád da ammu mappadday ta gámì. 29Ngam yawe yù kagiak ku nikayu. Binarawasián ni Namarò ira ta nakástá ánnè sù kakástán nga ipabbarawási ni Patul Solomon, nga yù ngaw maríku nga mammaguray. 30Á gapu ta barawasián ni Namarò ta nakástá yù ira lappáw nga ajjan ta kakáddapán ta ággawo, ngam meruppáng ira sangaw nu ummá, á arán na kayu panò barawasián gapay? Wan, nepatalugáring nikayu. Ngattá panò ta arán naw ikatalà si Namarò?

31“Á yáyù nga ari kayu laguk mabburuburung nu sisaw pangápán naw ta kanan naw ánna inuman naw onu gagámì naw. 32Ta si Namarò, nga Yáma naw ta lángì, ammu na gemma ta máwák naw ngámin danniaw. Á yù ira nga ari manguruk kuna, danniaw lâ nga magannagannuk yù ala-alerad da. 33Ngam sikayu, tángngagan naw laguk ta olu yù meyannung sù pammagure ni Namarò, ánna palurotan naw yù napiá nga ipakuá na nikayu, á aggina sangaw yù manángngák sù ngámin nga máwák naw. 34Á yáyù nga arán naw laguk ipakkaburung yù jigâ nga duttál sangaw nu ummá. Ngattá, ta lannapán naw yù ipakkaburung naw ta ággawo? Ta ajjanin gemma yù jigâ naw ta ággawo. Á sangaw nu ummá lâ yù pakanonò naw sù jigâ nga duttálin nikayu sangaw nu ummá.”