Search form

Mattiu 6:10

10Á parè lâ ta mabì nga duttál yù pammagurem sawe dabbuno,

tapè mapatuppál yù urem saw dabbuno nga kunnay sù katuppál na ta lángì.