Search form

Mattiu 6:2

2Á yáyù nu mallimù kayu sù ira pobare, arán naw párigán yù ira áppè pípiá, nga umay mallimù ta arubáng nayù ira tatolay sù paggagammungán ánna yù dálan, tapè mepasingan yù napiá nga akkuád da ánna meparáyaw ira sù ira tatolay. Ta kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Yù paddáyo nayù ira tatolay nira, yáyù laguk yù bálà da.