Search form

Mattiu 6:20

20Akkuán naw laguk yù napiá nga ipakuá ni Namarò nikayu, tapè pakappián na ta lángì yù aru nga ipagayáyâ naw nga iyawâ na sangaw nikayu nu lubbè kayu ta gián na. Ta awán bulubugá ta makatallung nga manarál onu makkokò sù kukuá naw ta lángì.