Search form

Mattiu 6:22

Meyárik ta Isingan yù Matá tam

Lukas 11:34-36

22Á kinagi na má ni Apu Kesu, “Á yù matá na tolay, meyárik ta isingan na baggi na. Á nu napiá yù matá naw, napiá gapay yù akkuán naw, gapu ta manawák gapay yù nonò naw.