Search form

Mattiu 6:24

Si Namarò yù Mangiyawâ ta Máwák tam

Lukas 16:13; 12:22-31

24Á nagubobuk má si Apu Kesu, á kinagi na, “Á awán ta tolay nga makapasserbi sù duá nga yápu na, gapu ta ari naggittá yù ayâ na nira, ta ikalusso na ánna iluddè na yù tádday, á iddukan na ánna pakimorayán na yù tádday. Á kunnay gapay nikayu, ta ari kayu makapalurò kâ Namarò nu yá lâ ikáyâ naw yù kuártu ánna yù kegatángán na sawe dabbuno.