Search form

Mattiu 6:26

26Á ta ángngarigán, nonopan naw yù ira mammánù. Ari ira mammulá, á ari ira maggaták ta pakappiád da sù ággubbuán. Ngam si Namarò nga Yáma naw nga ajjan ta lángì, pakapakanan na yù ira mammánù. Á arán na kayu panò iddukan ni Namarò ánnè sù ira mammánù? Wan gemma!