Search form

Mattiu 6:30

30Á gapu ta barawasián ni Namarò ta nakástá yù ira lappáw nga ajjan ta kakáddapán ta ággawo, ngam meruppáng ira sangaw nu ummá, á arán na kayu panò barawasián gapay? Wan, nepatalugáring nikayu. Ngattá panò ta arán naw ikatalà si Namarò?