Search form

Mattiu 6:5

Yù Ituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Ákkimállà tam

Lukas 11:2-4

5“Á nu makimállà kayu kâ Namarò, arán naw párigán yù ira áppè pípiá. Ta ikáyâ da umay makimállà, nga manáddak sù tangngá na kapilliá onu tangngá na dálan, tapè mepasingan ira sù ira tatolay. Á kuruk yù kagiak ku nikayu, nga nálâ den yù bálà da, nga paddáyo nayù ira tatolay nira.