Search form

Mattiu 6:6

6Ngam sikayu, nu makimállà kayu kâ Namarò, tullung kayu sù bale naw ánna ilitù naw yù puertá, tapè awán ta tolay nga makasingan nikayu. Á makimállà kayu laguk kâ Namarò nga Yáma naw nga ari masingan, nga ajjan ta lángì. Ta masingan ni Namarò ngámin yù akkuán naw, mássiki nu ilímak naw, á aggina yù mabbalabálà nikayu.