Search form

Mattiu 6:9

9Á yáyù nga kunniaw laguk yù ákkimállà naw:

‘Ammò mi nga ajjan ta lángì, parè lâ ta meparáyaw yù ngágam mu sù ira ngámin nga tatolay.