Search form

Mattiu 7

Arát tam Panunnután yù ira Kábulut tam

Lukas 6:37-38, 41-42

1Á kinagi ni Apu Kesu, “Arán naw panunnután yù ira kábulun naw, tapè arán na kayu sangaw panunnután ni Namarò. 2Á ta kunnay ta pamanunnù naw sù ira kábulun naw, kunnian gapay yù ámmanunnù na sangaw ni Namarò nikayu. Á nu bilángan naw yù liwâ nayù ira kábulun naw, á kunnian gapay sangaw yù ábbiláng ni Namarò sù liwâ naw. 3Á sikayu nga mappakagi sù kabbulun naw, á ngattá laguk ta ibúyá naw yù liwâ nayù wagi naw, nga baddì nga kunnay ta apuling nga ajjan sù matá na, ngam arán naw matagenà yù liwâ naw nga kunnay ta malakay nga apuling nga ajjan ta matá naw? 4Á kunnasi yù pakári naw ta kun na apuling nga ajjan sù matá nayù wagi naw, nu ajjan gemma yù liwâ naw nga kun na apuling ta matá naw nga pinaguráyán naw? 5Áppè pípiá kayu! Irián naw bì nga olu yù liwâ nga kun na apuling nga ajjan ta matá naw, tapè manawák yù ánningan naw, á máwayyá naw nga abbágán yù wagi naw, tapè mári yù liwâ na, nga kun na apuling nga ajjan sù matá na.

6“Á arán naw ituddu yù napiá nga meyannung kâ Namarò sù ira manakì magginná, marakè akkuád da kayu, nga kunnay ta ítu nga maggabbuâ nga mangagâ. Arán naw ilayalayâ yù ubobuk ni Namarò sù ira mangipuerá sù ubobuk na, ta mangilin yù ubobuk ni Namarò. Á kunnay nakuan ta iwárì naw yù nakástá nga dusáriu nga perlás ta arubáng nayù ira bábi, á iguppuguppè da lâ.”

Yù ira Magáwák nga Makkiddaw, ánna Magalek, ánna Mattottò ta Puertá

Lukas 11:9-13

7Á kinagi ni Apu Kesu, “Nu ajjan yù máwák naw, makkiddaw kayu kâ Namarò, á iddán na kayu sangaw. Á magalek kayu, gapu ta ituddu na sangaw yù pakálerán naw. Á nu mattottò kayu ta puertá, mabukatán sangaw, tapè makatallung kayu. 8Ta meddán yù ira ngámin nga mangupù nga makkiddaw. Á makálek yù tolay nga magala-alek. Á mabukatán sangaw yù puertá megapu sù tolay nga mattottottò.

9“Á ta ángngarigán, egga panò nikayu yù yáma nga mangiyawâ ta batu sù anâ na nga makkiddaw ta kanan na? 10Á iddán na panò ta asisípì nu kiddawan na yù ikán na? Ari gemma. 11Á sikayu, mássiki nu narákè kayu, ammu naw mangiyawâ sù napiá sù ira ánâ naw. Á nepatalugáring sù Yáma naw nga ajjan ta lángì, ta iyawâ na gemma yù napiá sù ira ngámin nga makkiddaw kuna. 12Á sikayu, akkuán naw laguk yù ngámin nga napiá nga ángngabbák naw sù ira ikáttole naw nga kunnay sù ikáyâ naw nga akkuád da nakuan nikayu, ta yáyù gemma yù kebalinán nayù tunung ni Moyses ánna yù inituddu nayù ira ngaw ábbilinán ni Namarò.”

Yù Nasirì nga Áttallungán ánna yù Aláwa nga Áttallungán

Lukas 13:24

13Á kinagi ni Apu Kesu, “Á taddánát takayu ta tullung kayu sù nasirì nga áttallungán. Ta aláwa garè yù áttallungán ánna yù dálan nga makáddè sù impiernu nga ari máddà yù api na, á aru garè yù ira mappángè tán. 14Á marigâ yù ira mappángè sù pakkatolayán ni Namarò, gapu ta nasirì yù áttallungán sù dálan nga makáddè sù gián na, á baddì yù ira makálek kuna.”

Yù Meyárik ta Káyu nga Mabbungá

Lukas 6:43-44

15Á kinagi ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, tapè ari kayu melogò sù ira áppè ábbilinán. Ta umay ira nikayu mappásingan nga kunnay ta masippà nga karneru, ngam magigúbâ ira ta kun na ítu nga mabisin. 16Á tákkilalán naw ira megapu sù akka-akkuád da, nga kunnay ta panákkilalán naw ta káyu megapu sù bungá na. Egga panò sî nga mabbungá ta malobák? Egga panò kaddà nga mabbungá ta kapáya? 17Á nu napiá yù káyu, á napiá gapay yù bungá na. Á yù káyu nga ari napiá, nu mabbungá, á jikkù gapay yù bungá na. 18Á nu napiá yù káyu, ari mabbungá ta jikkù. Á nu jikkù yù káyu, ari mabbungá ta napiá. 19Á yù ira ngámin nga káyu nga ari napiá yù bungá ra, matukák ira nga meruppáng. 20Á ta kunnian matákkilalán naw yù ira ábbilinán nga áppè pípiá megapu sù akka-akkuád da.

Yù ira Ari Mesipà kâ Namarò ta Lángì

Lukas 13:25-27

21“Á yù ira nga makkagi ta ‘Apu, Apu,’ kud da nikán, ari ira ngámin mesipà sù pammagurayán ni Namarò ta lángì, ngam yù ira galâ nga mangupù nga manuppál sù ipakuá na nira nayù Yámà nga ajjan ta lángì. 22Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pamanunnù ku, aru yù ira nga makkagi nikán ta ‘Apu, ari panò sikami yù ira pannakabaggim nga nangilayalayâ? Á iniyusá mi yù ngágam mu ta pamapáno mi sù ira nattaliponak nga anitu ánna namagaddátu kami ta aru megapu sù ngágam mu,’ kud da nikán sangaw. 23Ngam sikán, kagiak ku laguk sangaw nira nga ‘Arát takayu bulubugá amma-ammu! Panawán nawà, sikayu nga mangnguá ta narákè!’ kuk ku sangaw nira.

Yù ira Duá nga Nappatáddak

Lukas 6:47-49

24“Á yáyù laguk nga kagiak ku nikayu ta yù ira tatolay nga magginná karannian nga ubobuk ku ánna uputad da nga tuppálan yù kinagì, yá keyarigád da yù tolay nga ammu na yù napiá, nga nappatáddak ta kallang nga inikokkok na sù utun na dakal nga batu. 25Á ajjan yù nasikan nga urán, á nalítù yù dabbun. Á nabbaggiu ánna nassikan yù paddák. Á ari natombá yù balay, gapu ta nepatáddak sù batu. 26Á yù ira tatolay nga makaginná karannian nga ubobuk ku, ngam arád da tuppálan yù kinagì, meyárik ira sù tolay nga ulapá, nga nappatáddak sù karagátán. 27Á ajjan yù nasikan nga urán, á nalítù yù dabbun. Á nabbaggiu ánna nassikan yù paddák. Á natombá yù bale na, nga mekákkássing yù keruppu na.”

28Á kabalin na nagubobuk ni Apu Kesu karannian, napállâ yù ira tatolay. Á nepallà yù kapállâ da, 29gapu ta makáwayyá yù ángngituddu na nga kunnay sù ángngituddu na mammaguray, nga ari kunnay sù ángngituddu nayù ira mesturu sù tunung.