Search form

Mattiu 7:12

12Á sikayu, akkuán naw laguk yù ngámin nga napiá nga ángngabbák naw sù ira ikáttole naw nga kunnay sù ikáyâ naw nga akkuád da nakuan nikayu, ta yáyù gemma yù kebalinán nayù tunung ni Moyses ánna yù inituddu nayù ira ngaw ábbilinán ni Namarò.”