Search form

Mattiu 7:13

Yù Nasirì nga Áttallungán ánna yù Aláwa nga Áttallungán

Lukas 13:24

13Á kinagi ni Apu Kesu, “Á taddánát takayu ta tullung kayu sù nasirì nga áttallungán. Ta aláwa garè yù áttallungán ánna yù dálan nga makáddè sù impiernu nga ari máddà yù api na, á aru garè yù ira mappángè tán.